ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੰਤਪੁਰ 15 ਜੂਨ 2024 72,050
ਚਿਤੂਰ 15 ਜੂਨ 2024 72,050
ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 15 ਜੂਨ 2024 72,050
ਗੁੰਟੂਰ 15 ਜੂਨ 2024 72,050
ਕੜਪਾ 15 ਜੂਨ 2024 72,050
ਕੁਰਨੂਲ 15 ਜੂਨ 2024 72,050
ਮਚੀਲੀਪੱਟਨਮ 15 ਜੂਨ 2024 72,050
ਨੈਲੋਰ 15 ਜੂਨ 2024 72,050
ਪ੍ਰਕਾਸ 15 ਜੂਨ 2024 72,050
ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ 15 ਜੂਨ 2024 72,050
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 15 ਜੂਨ 2024 72,050
ਵਿਜੀਅਨਗਰਮ 15 ਜੂਨ 2024 72,050
ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 15 ਜੂਨ 2024 72,050

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੰਤਪੁਰ 15 ਜੂਨ 2024 89,500
ਚਿਤੂਰ 15 ਜੂਨ 2024 89,500
ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 15 ਜੂਨ 2024 89,500
ਗੁੰਟੂਰ 15 ਜੂਨ 2024 89,500
ਕੜਪਾ 15 ਜੂਨ 2024 89,500
ਕੁਰਨੂਲ 15 ਜੂਨ 2024 89,500
ਮਚੀਲੀਪੱਟਨਮ 15 ਜੂਨ 2024 89,500
ਨੈਲੋਰ 15 ਜੂਨ 2024 89,500
ਪ੍ਰਕਾਸ 15 ਜੂਨ 2024 89,500
ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ 15 ਜੂਨ 2024 89,500
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 15 ਜੂਨ 2024 89,500
ਵਿਜੀਅਨਗਰਮ 15 ਜੂਨ 2024 89,500
ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 15 ਜੂਨ 2024 89,500