ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੰਤਪੁਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,690
ਚਿਤੂਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,690
ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,690
ਗੁੰਟੂਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,690
ਕੜਪਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,690
ਕੁਰਨੂਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,690
ਮਚੀਲੀਪੱਟਨਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,690
ਨੈਲੋਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,690
ਪ੍ਰਕਾਸ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,690
ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,690
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,690
ਵਿਜੀਅਨਗਰਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,690
ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,690

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੰਤਪੁਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,250
ਚਿਤੂਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,250
ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,250
ਗੁੰਟੂਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,250
ਕੜਪਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,250
ਕੁਰਨੂਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,250
ਮਚੀਲੀਪੱਟਨਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,250
ਨੈਲੋਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,250
ਪ੍ਰਕਾਸ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,250
ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,250
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,250
ਵਿਜੀਅਨਗਰਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,250
ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,250