ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੰਤਪੁਰ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 50,240
ਚਿਤੂਰ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 50,240
ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 50,240
ਗੁੰਟੂਰ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 50,240
ਕੜਪਾ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 50,240
ਕੁਰਨੂਲ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 50,240
ਮਚੀਲੀਪੱਟਨਮ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 50,240
ਨੈਲੋਰ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 50,240
ਪ੍ਰਕਾਸ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 50,240
ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 50,240
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 50,240
ਵਿਜੀਅਨਗਰਮ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 50,240
ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 50,240

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੰਤਪੁਰ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 56,890
ਚਿਤੂਰ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 56,890
ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 56,890
ਗੁੰਟੂਰ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 56,890
ਕੜਪਾ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 56,890
ਕੁਰਨੂਲ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 56,890
ਮਚੀਲੀਪੱਟਨਮ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 56,890
ਨੈਲੋਰ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 56,890
ਪ੍ਰਕਾਸ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 56,890
ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 56,890
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 56,890
ਵਿਜੀਅਨਗਰਮ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 56,890
ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2022 56,890