ਬਿਹਾਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਿਹਾਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਰੀਆ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਅਰਵਾਲ 30 ਮਈ 2023 59,890
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਬਾਂਕਾ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਬੇਟੀਆਹ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਭਾਗਲਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਭੋਜਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਬਕਸਰ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਛਪਰਾ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਦਰਭੰਗਾ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਗਿਆ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਗੋਪਾਲਗੰਜ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਜਮੂਈ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਕੈਮੂਰ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਕਟਿਹਾਰ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਖਗਰੀਆ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਮਧੇਪੁਰਾ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਮਧੂਬਨੀ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਮੋਤੀਹਾਰੀ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਮੁੰਜਰ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਨਾਲੰਦਾ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਨਵਾਦਾ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਪਟਨਾ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਪੂਰਨੀਆ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਰੋਹਤਾਸ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਸਹਾਰਸਾ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਸਿਓਹਰ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਸੀਤਾਮਾਰੀ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਸੀਵਾਨ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਸੁਪੌਲ 30 ਮਈ 2023 59,890
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 30 ਮਈ 2023 59,890

ਬਿਹਾਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਰੀਆ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਅਰਵਾਲ 30 ਮਈ 2023 70,890
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਬਾਂਕਾ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਬੇਟੀਆਹ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਭਾਗਲਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਭੋਜਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਬਕਸਰ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਛਪਰਾ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਦਰਭੰਗਾ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਗਿਆ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਗੋਪਾਲਗੰਜ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਜਮੂਈ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਕੈਮੂਰ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਕਟਿਹਾਰ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਖਗਰੀਆ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਮਧੇਪੁਰਾ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਮਧੂਬਨੀ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਮੋਤੀਹਾਰੀ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਮੁੰਜਰ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਨਾਲੰਦਾ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਨਵਾਦਾ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਪਟਨਾ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਪੂਰਨੀਆ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਰੋਹਤਾਸ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਸਹਾਰਸਾ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਸਿਓਹਰ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਸੀਤਾਮਾਰੀ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਸੀਵਾਨ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਸੁਪੌਲ 30 ਮਈ 2023 70,890
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 30 ਮਈ 2023 70,890