ਮੇਘਾਲਿਆ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮੇਘਾਲਿਆ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਪੂਰਬੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 07 ਜੂਨ 2023 60,130
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 07 ਜੂਨ 2023 60,130
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 07 ਜੂਨ 2023 60,130
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 07 ਜੂਨ 2023 60,130
ਰੀ ਭੋਇ 07 ਜੂਨ 2023 60,130
ਦੱਖਣੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 07 ਜੂਨ 2023 60,130
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 07 ਜੂਨ 2023 60,130
ਵੈਸਟ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 07 ਜੂਨ 2023 60,130
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 07 ਜੂਨ 2023 60,130

ਮੇਘਾਲਿਆ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਪੂਰਬੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 07 ਜੂਨ 2023 72,270
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 07 ਜੂਨ 2023 72,270
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 07 ਜੂਨ 2023 72,270
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 07 ਜੂਨ 2023 72,270
ਰੀ ਭੋਇ 07 ਜੂਨ 2023 72,270
ਦੱਖਣੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 07 ਜੂਨ 2023 72,270
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 07 ਜੂਨ 2023 72,270
ਵੈਸਟ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 07 ਜੂਨ 2023 72,270
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 07 ਜੂਨ 2023 72,270