ਓਡੀਸ਼ਾ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਓਡੀਸ਼ਾ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਗੂਲ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਬਾਰਗੜ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਭਦਰਕ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਬੋਲਾਨਗੀਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਬੋਧ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਕਟਕ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਦੇਵਗੜ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਧਨਕਨਾਲ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਗਜਪਤੀ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਗੰਜਮ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਜਾਜਪੁਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਝਾਰਸੁਗੁਡਾ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਕਾਲਹੰਡੀ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਕੰਧਮਲ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਕੇਂਦਰਪੜਾ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਕੋਂਝਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਖੁਰਧਾ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਕੋਰਪੁੱਟ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਮਯੂਰਭੰਜ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਨਬਰੰਗਾਪੁਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਨਿਆਗੜ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਨੁਆਪਰਹਾ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਪੁਰੀ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਰਿਆਗਦਾ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਸੰਬਲਪੁਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਸੋਨਾਪੁਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700
ਸੁੰਦਰਗੜ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,700

ਓਡੀਸ਼ਾ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਗੂਲ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਬਾਰਗੜ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਭਦਰਕ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਬੋਲਾਨਗੀਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਬੋਧ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਕਟਕ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਦੇਵਗੜ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਧਨਕਨਾਲ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਗਜਪਤੀ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਗੰਜਮ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਜਾਜਪੁਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਝਾਰਸੁਗੁਡਾ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਕਾਲਹੰਡੀ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਕੰਧਮਲ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਕੇਂਦਰਪੜਾ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਕੋਂਝਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਖੁਰਧਾ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਕੋਰਪੁੱਟ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਮਯੂਰਭੰਜ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਨਬਰੰਗਾਪੁਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਨਿਆਗੜ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਨੁਆਪਰਹਾ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਪੁਰੀ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਰਿਆਗਦਾ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਸੰਬਲਪੁਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਸੋਨਾਪੁਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220
ਸੁੰਦਰਗੜ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,220