ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਅਨੂਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਬਾਲਾਘਾਟ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਬਰਵਾਨੀ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਬੈਤੂਲ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਭਿੰਡ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਭੋਪਾਲ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਛਤਰਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਛਿੰਦਵਾੜਾ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਦਮੋਹ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਦਤੀਆ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਦੇਵਾਸ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਧਾਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਡਿੰਡੋਰੀ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਗੁਨਾ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਗਵਾਲੀਅਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਹਰਦਾ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਇੰਦੌਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਜਬਲਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਝਾਬੂਆ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਕਟਨੀ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਖੰਡਵਾ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਖਰਗੋਨ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਮੰਡਲਾ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਮੰਡਸੌਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਮੋਰੈਨਾ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਨੀਮਚ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਪੰਨਾ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਰਾਏਸਨ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਰਾਜਗੜ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਰਤਲਾਮ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਰੀਵਾ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਸਾਗਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਸਤਨਾ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਸਿਹੌਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਸਿਓਨੀ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਸ਼ਾਹਦੋਲ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਸ਼ੀਓਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਸਿੱਧੀ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਸਿੰਗਰੌਲੀ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਟੀਕਾਮਗੜ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਉਜੈਨ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਉਮਰਿਆ 30 ਮਈ 2023 60,210
ਵਿਦਿਸ਼ਾ 30 ਮਈ 2023 60,210

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਅਨੂਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਬਾਲਾਘਾਟ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਬਰਵਾਨੀ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਬੈਤੂਲ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਭਿੰਡ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਭੋਪਾਲ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਛਤਰਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਛਿੰਦਵਾੜਾ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਦਮੋਹ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਦਤੀਆ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਦੇਵਾਸ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਧਾਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਡਿੰਡੋਰੀ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਗੁਨਾ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਗਵਾਲੀਅਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਹਰਦਾ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਇੰਦੌਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਜਬਲਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਝਾਬੂਆ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਕਟਨੀ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਖੰਡਵਾ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਖਰਗੋਨ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਮੰਡਲਾ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਮੰਡਸੌਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਮੋਰੈਨਾ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਨੀਮਚ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਪੰਨਾ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਰਾਏਸਨ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਰਾਜਗੜ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਰਤਲਾਮ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਰੀਵਾ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਸਾਗਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਸਤਨਾ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਸਿਹੌਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਸਿਓਨੀ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਸ਼ਾਹਦੋਲ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਸ਼ੀਓਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਸਿੱਧੀ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਸਿੰਗਰੌਲੀ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਟੀਕਾਮਗੜ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਉਜੈਨ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਉਮਰਿਆ 30 ਮਈ 2023 71,310
ਵਿਦਿਸ਼ਾ 30 ਮਈ 2023 71,310