ਰਾਜਸਥਾਨ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਰਾਜਸਥਾਨ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਜਮੇਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਅਲਵਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਬਾਂਸਵਾੜਾ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਬਾਰਨ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਬਾੜਮੇਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਭਰਤਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਭਿਲਵਾੜਾ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਬੀਕਾਨੇਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਬੁੰਡੀ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਚਿਤੌੜਗੜ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਚੁਰੂ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਦੌਸਾ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਧੌਲਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਡੂੰਗਰਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਗੰਗਾਨਗਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਹਨੁਮਾਨਗੜ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਜੈਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਜੈਸਲਮੇਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਜਲੋਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਝਲਾਵਾੜ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਝੁੰਝੂਨ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਜੋਧਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਕਰੌਲੀ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਕੋਟਾ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਨਾਗੌਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਪਾਲੀ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਰਾਜਸਮੰਦ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਸਵੈਮਾਧੋਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਸੀਕਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਸਿਰੋਹੀ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਟੋਂਕ 07 ਜੂਨ 2023 59,940
ਉਦੈਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 59,940

ਰਾਜਸਥਾਨ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਜਮੇਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਅਲਵਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਬਾਂਸਵਾੜਾ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਬਾਰਨ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਬਾੜਮੇਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਭਰਤਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਭਿਲਵਾੜਾ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਬੀਕਾਨੇਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਬੁੰਡੀ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਚਿਤੌੜਗੜ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਚੁਰੂ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਦੌਸਾ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਧੌਲਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਡੂੰਗਰਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਗੰਗਾਨਗਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਹਨੁਮਾਨਗੜ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਜੈਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਜੈਸਲਮੇਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਜਲੋਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਝਲਾਵਾੜ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਝੁੰਝੂਨ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਜੋਧਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਕਰੌਲੀ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਕੋਟਾ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਨਾਗੌਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਪਾਲੀ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਰਾਜਸਮੰਦ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਸਵੈਮਾਧੋਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਸੀਕਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਸਿਰੋਹੀ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਟੋਂਕ 07 ਜੂਨ 2023 72,020
ਉਦੈਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,020