ਛੱਤੀਸਗੜ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਛੱਤੀਸਗੜ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਲੋਡਾ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਬਲੋਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਬਲਰਾਮਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਬੇਮੇਟਾਰਾ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਬੀਜਾਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਬਿਲਾਸਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਧਮਤਾਰੀ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਦੁਰਗ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਗਰਿਆਬੰਦ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਜਗਦਲਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਜੰਜਗੀਰ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਜਸ਼ਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਕਾਂਕੇਰ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਕਵਰਧਾ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਕੋਰਬਾ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਕੋਰਿਆ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਮਹਾਸਮੁੰਡ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਮੁੰਗੇਲੀ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਰਾਏਗੜ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਰਾਏਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਰਾਜਨੰਦਗਾਂਵ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਸੁਕਮਾ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਸੂਰਜਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 60,090
ਸੁਰਗੁਜਾ 30 ਮਈ 2023 60,090

ਛੱਤੀਸਗੜ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਲੋਡਾ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਬਲੋਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਬਲਰਾਮਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਬੇਮੇਟਾਰਾ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਬੀਜਾਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਬਿਲਾਸਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਧਮਤਾਰੀ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਦੁਰਗ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਗਰਿਆਬੰਦ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਜਗਦਲਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਜੰਜਗੀਰ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਜਸ਼ਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਕਾਂਕੇਰ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਕਵਰਧਾ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਕੋਰਬਾ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਕੋਰਿਆ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਮਹਾਸਮੁੰਡ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਮੁੰਗੇਲੀ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਰਾਏਗੜ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਰਾਏਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਰਾਜਨੰਦਗਾਂਵ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਸੁਕਮਾ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਸੂਰਜਪੁਰ 30 ਮਈ 2023 71,090
ਸੁਰਗੁਜਾ 30 ਮਈ 2023 71,090