ਝਾਰਖੰਡ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਝਾਰਖੰਡ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੋਕਾਰੋ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਚਤ੍ਰ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਦੇਵਗੜ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਧਨਬਾਦ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਦੁਮਕਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਗੜ੍ਹਵਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਗਿਰੀਦੀਹ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਗੋਡਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਗੁਮਲਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਜਮਤਾਰਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਖੁੰਟੀ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਕੋਡੇਰਮਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਲਾਤੇਹਰ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਪਾਕੁਰ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਪਲਾਮੌ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਰਾਮਗੜ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਰਾਂਚੀ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਸਿਮਡੇਗਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520
ਵੈਸਟ ਸਿੰਘਭੂਮ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 56,520

ਝਾਰਖੰਡ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੋਕਾਰੋ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਚਤ੍ਰ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਦੇਵਗੜ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਧਨਬਾਦ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਦੁਮਕਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗੜ੍ਹਵਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗਿਰੀਦੀਹ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗੋਡਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗੁਮਲਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਮਤਾਰਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਖੁੰਟੀ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕੋਡੇਰਮਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਲਾਤੇਹਰ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪਾਕੁਰ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪਲਾਮੌ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਰਾਮਗੜ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਰਾਂਚੀ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਿਮਡੇਗਾ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਵੈਸਟ ਸਿੰਘਭੂਮ 04 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760