ਝਾਰਖੰਡ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਝਾਰਖੰਡ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੋਕਾਰੋ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਚਤ੍ਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਦੇਵਗੜ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਧਨਬਾਦ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਦੁਮਕਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਗੜ੍ਹਵਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਗਿਰੀਦੀਹ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਗੋਡਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਗੁਮਲਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਜਮਤਾਰਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਖੁੰਟੀ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਕੋਡੇਰਮਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਲਾਤੇਹਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਪਾਕੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਪਲਾਮੌ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਰਾਮਗੜ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਰਾਂਚੀ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਸਿਮਡੇਗਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,360
ਵੈਸਟ ਸਿੰਘਭੂਮ 18 ਜੂਨ 2024 71,360

ਝਾਰਖੰਡ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੋਕਾਰੋ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਚਤ੍ਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਦੇਵਗੜ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਧਨਬਾਦ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਦੁਮਕਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਗੜ੍ਹਵਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਗਿਰੀਦੀਹ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਗੋਡਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਗੁਮਲਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਜਮਤਾਰਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਖੁੰਟੀ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਕੋਡੇਰਮਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਲਾਤੇਹਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਪਾਕੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਪਲਾਮੌ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਰਾਮਗੜ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਰਾਂਚੀ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਸਿਮਡੇਗਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,240
ਵੈਸਟ ਸਿੰਘਭੂਮ 18 ਜੂਨ 2024 88,240