ਗੁਜਰਾਤ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗੁਜਰਾਤ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਅਮਰੇਲੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਆਨੰਦ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਅਰਾਵੱਲੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਭਾਰੂਚ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਭਾਵਨਗਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਬੋਟਾਡ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਦਾਹੋਦ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਹਿੰਮਤਨਗਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਜਾਮਨਗਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਜੂਨਾਗੜ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਖੇੜਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਕੱਛ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਮਾਹੀਸਾਗਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਮਹਿਸਾਨਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਮੋਰਬੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਨਰਮਦਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਨਵਸਾਰੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਪਾਲਣਪੁਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਪੰਚ ਮਹਿਲ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਪਾਟਨ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਪੋਰਬੰਦਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਰਾਜਕੋਟ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਸੂਰਤ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਤਪੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਡਾਂਗਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਵਡੋਦਰਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360
ਵਲਸਾਦ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,360

ਗੁਜਰਾਤ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਅਮਰੇਲੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਆਨੰਦ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਅਰਾਵੱਲੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਭਾਰੂਚ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਭਾਵਨਗਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਬੋਟਾਡ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਦਾਹੋਦ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਹਿੰਮਤਨਗਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਜਾਮਨਗਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਜੂਨਾਗੜ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਖੇੜਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਕੱਛ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਮਾਹੀਸਾਗਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਮਹਿਸਾਨਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਮੋਰਬੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਨਰਮਦਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਨਵਸਾਰੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਪਾਲਣਪੁਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਪੰਚ ਮਹਿਲ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਪਾਟਨ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਪੋਰਬੰਦਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਰਾਜਕੋਟ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਸੂਰਤ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਤਪੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਡਾਂਗਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਵਡੋਦਰਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480
ਵਲਸਾਦ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,480