ਗੁਜਰਾਤ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗੁਜਰਾਤ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਅਮਰੇਲੀ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਆਨੰਦ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਅਰਾਵੱਲੀ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਭਾਰੂਚ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਭਾਵਨਗਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਬੋਟਾਡ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਦਾਹੋਦ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਹਿੰਮਤਨਗਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਜਾਮਨਗਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਜੂਨਾਗੜ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਖੇੜਾ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਕੱਛ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਮਾਹੀਸਾਗਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਮਹਿਸਾਨਾ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਮੋਰਬੀ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਨਰਮਦਾ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਨਵਸਾਰੀ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਪਾਲਣਪੁਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਪੰਚ ਮਹਿਲ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਪਾਟਨ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਪੋਰਬੰਦਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਰਾਜਕੋਟ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਸੂਰਤ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਤਪੀ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਡਾਂਗਾਂ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਵਡੋਦਰਾ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350
ਵਲਸਾਦ 10 ਅਗਸਤ 2022 52,350

ਗੁਜਰਾਤ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਅਮਰੇਲੀ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਆਨੰਦ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਅਰਾਵੱਲੀ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਭਾਰੂਚ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਭਾਵਨਗਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਬੋਟਾਡ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਦਾਹੋਦ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਹਿੰਮਤਨਗਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਜਾਮਨਗਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਜੂਨਾਗੜ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਖੇੜਾ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਕੱਛ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਮਾਹੀਸਾਗਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਮਹਿਸਾਨਾ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਮੋਰਬੀ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਨਰਮਦਾ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਨਵਸਾਰੀ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਪਾਲਣਪੁਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਪੰਚ ਮਹਿਲ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਪਾਟਨ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਪੋਰਬੰਦਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਰਾਜਕੋਟ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਸੂਰਤ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਤਪੀ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਡਾਂਗਾਂ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਵਡੋਦਰਾ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710
ਵਲਸਾਦ 10 ਅਗਸਤ 2022 58,710