ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 59,110

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 73,200