ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਿਆਲੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਚੇਨਈ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਕੋਇੰਬਟੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਕੁਡਲੋਰੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਧਰਮਪੁਰੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਡਿੰਡੀਗੂਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਈਰੋਡ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਕੰਚੀਪੁਰਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਕਰੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਮਦੁਰੈ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਨਾਗਾਪਤਿਨਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਨਮੱਕਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਨੀਲਗੀਰਿਸ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਪੈਰਾਮਾਲੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਪੁਡੁਕੋਟੋਟੈ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਰਮਨਾਥਪੁਰਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਸਲੇਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਸਿਵਾਗੰਗਾ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਟੇਨੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਤੰਜਾਵਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਤਿਰੂਵਰੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਤਿਰੂਨੈਲਵੇਲੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਤਿਰੂਪੁਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਤਿਰੂਵਨਮਲਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਵੇਲੌਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਵਿਲੁਪੁਰਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990
ਵਿਰੁਦੁਨਗਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 62,990

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਿਆਲੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਚੇਨਈ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਕੋਇੰਬਟੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਕੁਡਲੋਰੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਧਰਮਪੁਰੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਡਿੰਡੀਗੂਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਈਰੋਡ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਕੰਚੀਪੁਰਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਕਰੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਮਦੁਰੈ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਨਾਗਾਪਤਿਨਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਨਮੱਕਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਨੀਲਗੀਰਿਸ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਪੈਰਾਮਾਲੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਪੁਡੁਕੋਟੋਟੈ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਰਮਨਾਥਪੁਰਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਸਲੇਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਸਿਵਾਗੰਗਾ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਟੇਨੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਤੰਜਾਵਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਤਿਰੂਵਰੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਤਿਰੂਨੈਲਵੇਲੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਤਿਰੂਪੁਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਤਿਰੂਵਨਮਲਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਵੇਲੌਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਵਿਲੁਪੁਰਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110
ਵਿਰੁਦੁਨਗਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 76,110