ਅਸਾਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਸਾਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਕਸਾ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਬਰਪੇਟਾ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਬਿਸਵਾਨਥ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਕੈਚਰ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਚਰੈਇਡਿਓ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਚਿਰਾਂਗ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਦਾਰੰਗ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਧੇਮਾਜੀ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਧੁਬੂਰੀ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਡਿਬਰੂਗੜ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਗੋਲਪੜਾ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਗੋਲਘਾਟ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਹੈਲਕੰਡੀ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਹੋਜੈ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਜੋਰਹਾਟ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਕਾਮਰੂਪ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਕਰੀਮਗੰਜ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਲਖੀਮਪੁਰ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਮਾਜੁਲੀ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਨਾਗਾਓਂ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਨਲਬਾਰੀ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਸਿਬਸਾਗਰ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 53,940

ਅਸਾਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਕਸਾ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਬਰਪੇਟਾ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਬਿਸਵਾਨਥ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਕੈਚਰ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਚਰੈਇਡਿਓ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਚਿਰਾਂਗ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਦਾਰੰਗ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਧੇਮਾਜੀ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਧੁਬੂਰੀ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਡਿਬਰੂਗੜ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਗੋਲਪੜਾ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਗੋਲਘਾਟ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਹੈਲਕੰਡੀ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਹੋਜੈ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਜੋਰਹਾਟ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਕਾਮਰੂਪ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਕਰੀਮਗੰਜ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਲਖੀਮਪੁਰ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਮਾਜੁਲੀ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਨਾਗਾਓਂ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਨਲਬਾਰੀ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਸਿਬਸਾਗਰ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 66,370