ਅਸਾਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਸਾਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਕਸਾ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਬਰਪੇਟਾ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਬਿਸਵਾਨਥ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਕੈਚਰ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਚਰੈਇਡਿਓ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਚਿਰਾਂਗ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਦਾਰੰਗ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਧੇਮਾਜੀ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਧੁਬੂਰੀ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਡਿਬਰੂਗੜ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਗੋਲਪੜਾ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਗੋਲਘਾਟ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਹੈਲਕੰਡੀ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਹੋਜੈ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਜੋਰਹਾਟ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਕਾਮਰੂਪ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਕਰੀਮਗੰਜ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਲਖੀਮਪੁਰ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਮਾਜੁਲੀ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਨਾਗਾਓਂ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਨਲਬਾਰੀ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਸਿਬਸਾਗਰ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 15 ਜੂਨ 2024 72,090
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 15 ਜੂਨ 2024 72,090

ਅਸਾਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਕਸਾ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਬਰਪੇਟਾ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਬਿਸਵਾਨਥ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਕੈਚਰ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਚਰੈਇਡਿਓ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਚਿਰਾਂਗ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਦਾਰੰਗ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਧੇਮਾਜੀ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਧੁਬੂਰੀ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਡਿਬਰੂਗੜ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਗੋਲਪੜਾ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਗੋਲਘਾਟ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਹੈਲਕੰਡੀ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਹੋਜੈ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਜੋਰਹਾਟ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਕਾਮਰੂਪ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਕਰੀਮਗੰਜ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਲਖੀਮਪੁਰ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਮਾਜੁਲੀ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਨਾਗਾਓਂ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਨਲਬਾਰੀ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਸਿਬਸਾਗਰ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 15 ਜੂਨ 2024 89,540
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 15 ਜੂਨ 2024 89,540