ਅਸਾਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਸਾਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਕਸਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਬਰਪੇਟਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਬਿਸਵਾਨਥ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਕੈਚਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਚਰੈਇਡਿਓ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਚਿਰਾਂਗ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਦਾਰੰਗ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਧੇਮਾਜੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਧੁਬੂਰੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਡਿਬਰੂਗੜ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਗੋਲਪੜਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਗੋਲਘਾਟ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਹੈਲਕੰਡੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਹੋਜੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਜੋਰਹਾਟ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਕਾਮਰੂਪ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਕਰੀਮਗੰਜ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਲਖੀਮਪੁਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਮਾਜੁਲੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਨਾਗਾਓਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਨਲਬਾਰੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਸਿਬਸਾਗਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,430

ਅਸਾਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਕਸਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਬਰਪੇਟਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਬਿਸਵਾਨਥ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਕੈਚਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਚਰੈਇਡਿਓ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਚਿਰਾਂਗ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਦਾਰੰਗ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਧੇਮਾਜੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਧੁਬੂਰੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਡਿਬਰੂਗੜ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਗੋਲਪੜਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਗੋਲਘਾਟ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਹੈਲਕੰਡੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਹੋਜੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਜੋਰਹਾਟ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਕਾਮਰੂਪ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਕਰੀਮਗੰਜ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਲਖੀਮਪੁਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਮਾਜੁਲੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਨਾਗਾਓਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਨਲਬਾਰੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਸਿਬਸਾਗਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,830