ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਹਿਮਦਨਗਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਅਕੋਲਾ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਅਮਰਾਵਤੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਭੰਡਾਰਾ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਬੋਲੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਬੁੱਲਧਾਨਾ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਚੰਦਰਪੁਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਧੂਲੇ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਗੋਂਡੀਆ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁੰਬਈ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਹਿੰਗੋਲੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਜਲਗਾਓਂ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਜਲਨਾ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਕੋਲਹਾਪੁਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਲਾਤੂਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਮੁੰਬਈ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਨਾਗਪੁਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਨਾਂਦੇੜ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਨੰਦੂਰਬਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਨਾਸਿਕ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਪਾਲਘਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਪਰਭਨੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਪੁਣੇ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਰਾਏਗੜ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਰਤਨਾਗਿਰੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਸੰਗਲੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਸਤਾਰਾ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਸਿੰਧੁਦੁਰਗ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਸੋਲਾਪੁਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਠਾਣੇ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਵਰਧਾ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਵਾਸ਼ਿਮ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390
ਯਵਤਮਾਲ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 62,390

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਹਿਮਦਨਗਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਅਕੋਲਾ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਅਮਰਾਵਤੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਭੰਡਾਰਾ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਬੋਲੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਬੁੱਲਧਾਨਾ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਚੰਦਰਪੁਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਧੂਲੇ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਗੋਂਡੀਆ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁੰਬਈ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਹਿੰਗੋਲੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਜਲਗਾਓਂ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਜਲਨਾ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਕੋਲਹਾਪੁਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਲਾਤੂਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਮੁੰਬਈ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਨਾਗਪੁਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਨਾਂਦੇੜ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਨੰਦੂਰਬਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਨਾਸਿਕ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਪਾਲਘਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਪਰਭਨੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਪੁਣੇ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਰਾਏਗੜ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਰਤਨਾਗਿਰੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਸੰਗਲੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਸਤਾਰਾ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਸਿੰਧੁਦੁਰਗ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਸੋਲਾਪੁਰ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਠਾਣੇ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਵਰਧਾ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਵਾਸ਼ਿਮ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420
ਯਵਤਮਾਲ 07 ਦਸੰਬਰ 2023 74,420