ਕਰਨਾਟਕ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਰਨਾਟਕ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਗਲਕੋਟ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਬੰਗਲੌਰ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਬੰਗਲੌਰ ਦਿਹਾਤੀ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਬੈਲਗੌਮ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਬੇਲੈਰੀ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਬਿਦਰ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਬੀਜਾਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਚਿਕਮਗਲੂਰ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਦਕਸ਼ੀਨ ਕੰਨੜ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਦਵਾਂਗੇਰੇ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਧਾਰਵਾੜ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਗਾਡਾਗ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਗੁਲਬਰਗਾ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਹਸਨ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਹਵੇਰੀ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਕੋਡਾਗੁ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਕੋਲਾਰ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਕੋਪਲ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਮੰਡਿਆ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਮੈਸੂਰ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਰਾਇਚੂਰ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਰਮਨਗਾਰਾ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਸ਼ਿਮੋਗਾ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਤੁਮਕੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਉਦੂਪੀ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਉੱਤਰ ਕੰਨੜ 07 ਜੂਨ 2023 60,000
ਯਾਦਗੀਰ 07 ਜੂਨ 2023 60,000

ਕਰਨਾਟਕ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਗਲਕੋਟ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਬੰਗਲੌਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਬੰਗਲੌਰ ਦਿਹਾਤੀ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਬੈਲਗੌਮ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਬੇਲੈਰੀ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਬਿਦਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਬੀਜਾਪੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਚਿਕਮਗਲੂਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਦਕਸ਼ੀਨ ਕੰਨੜ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਦਵਾਂਗੇਰੇ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਧਾਰਵਾੜ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਗਾਡਾਗ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਗੁਲਬਰਗਾ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਹਸਨ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਹਵੇਰੀ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਕੋਡਾਗੁ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਕੋਲਾਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਕੋਪਲ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਮੰਡਿਆ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਮੈਸੂਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਰਾਇਚੂਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਰਮਨਗਾਰਾ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਸ਼ਿਮੋਗਾ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਤੁਮਕੁਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਉਦੂਪੀ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਉੱਤਰ ਕੰਨੜ 07 ਜੂਨ 2023 72,080
ਯਾਦਗੀਰ 07 ਜੂਨ 2023 72,080