ਕਰਨਾਟਕ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਰਨਾਟਕ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਗਲਕੋਟ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਬੰਗਲੌਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਬੰਗਲੌਰ ਦਿਹਾਤੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਬੈਲਗੌਮ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਬੇਲੈਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਬਿਦਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਬੀਜਾਪੁਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਚਿਕਮਗਲੂਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਦਕਸ਼ੀਨ ਕੰਨੜ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਦਵਾਂਗੇਰੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਧਾਰਵਾੜ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਗਾਡਾਗ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਗੁਲਬਰਗਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਹਸਨ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਹਵੇਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਕੋਡਾਗੁ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਕੋਲਾਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਕੋਪਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਮੰਡਿਆ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਮੈਸੂਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਰਾਇਚੂਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਰਮਨਗਾਰਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਸ਼ਿਮੋਗਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਤੁਮਕੁਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਉਦੂਪੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਉੱਤਰ ਕੰਨੜ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500
ਯਾਦਗੀਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,500

ਕਰਨਾਟਕ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਗਲਕੋਟ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਬੰਗਲੌਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਬੰਗਲੌਰ ਦਿਹਾਤੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਬੈਲਗੌਮ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਬੇਲੈਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਬਿਦਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਬੀਜਾਪੁਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਚਿਕਮਗਲੂਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਦਕਸ਼ੀਨ ਕੰਨੜ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਦਵਾਂਗੇਰੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਧਾਰਵਾੜ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਗਾਡਾਗ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਗੁਲਬਰਗਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਹਸਨ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਹਵੇਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਕੋਡਾਗੁ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਕੋਲਾਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਕੋਪਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਮੰਡਿਆ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਮੈਸੂਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਰਾਇਚੂਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਰਮਨਗਾਰਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਸ਼ਿਮੋਗਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਤੁਮਕੁਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਉਦੂਪੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਉੱਤਰ ਕੰਨੜ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170
ਯਾਦਗੀਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,170