ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰਤਲਾ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,140
ਬੇਲੋਨੀਆ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,140
ਧਲਾਈ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,140
ਧਰਮਨਗਰ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,140
ਗੋਮਤੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,140
ਖੋਵੈ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,140
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,140
ਉਨਾਕੋਟੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,140

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰਤਲਾ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,340
ਬੇਲੋਨੀਆ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,340
ਧਲਾਈ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,340
ਧਰਮਨਗਰ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,340
ਗੋਮਤੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,340
ਖੋਵੈ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,340
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,340
ਉਨਾਕੋਟੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,340