ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦਮਨ 28 ਫਰਵਰੀ 2024 62,320
ਦਿਉ 28 ਫਰਵਰੀ 2024 62,320

ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦਮਨ 28 ਫਰਵਰੀ 2024 69,260
ਦਿਉ 28 ਫਰਵਰੀ 2024 69,260