ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦਮਨ 14 ਅਗਸਤ 2022 52,650
ਦਿਉ 14 ਅਗਸਤ 2022 52,650

ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦਮਨ 14 ਅਗਸਤ 2022 59,520
ਦਿਉ 14 ਅਗਸਤ 2022 59,520