ਨਾਗਾਲੈਂਡ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨਾਗਾਲੈਂਡ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦੀਮਾਪੁਰ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 58,420
ਕਿਫੇਰੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 58,420
ਕੋਹਿਮਾ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 58,420
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 58,420
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 58,420
ਸੋਮ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 58,420
ਪੀਰੇਨ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 58,420
ਫੈਕ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 58,420
ਤੁਨਸੰਗ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 58,420
ਵੋਖਾ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 58,420
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 58,420

ਨਾਗਾਲੈਂਡ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦੀਮਾਪੁਰ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 71,140
ਕਿਫੇਰੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 71,140
ਕੋਹਿਮਾ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 71,140
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 71,140
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 71,140
ਸੋਮ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 71,140
ਪੀਰੇਨ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 71,140
ਫੈਕ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 71,140
ਤੁਨਸੰਗ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 71,140
ਵੋਖਾ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 71,140
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 71,140