ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਾਂਗਲਾੰਗ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,030
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,030
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,030
ਲੋਹਿਤ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,030
ਤਾਂਘ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,030
ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,030
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,030
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,030
ਤਵਾਂਗ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,030
ਅੱਪਰ ਦਿਬਾੰਗ ਵੈਲੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,030
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,030
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,030
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 59,030

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਾਂਗਲਾੰਗ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,210
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,210
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,210
ਲੋਹਿਤ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,210
ਤਾਂਘ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,210
ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,210
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,210
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,210
ਤਵਾਂਗ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,210
ਅੱਪਰ ਦਿਬਾੰਗ ਵੈਲੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,210
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,210
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,210
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 72,210