ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਾਂਗਲਾੰਗ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 51,360
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 51,360
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 51,360
ਲੋਹਿਤ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 51,360
ਤਾਂਘ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 51,360
ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 51,360
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 51,360
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 51,360
ਤਵਾਂਗ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 51,360
ਅੱਪਰ ਦਿਬਾੰਗ ਵੈਲੀ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 51,360
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 51,360
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 51,360
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 51,360

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਾਂਗਲਾੰਗ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 61,700
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 61,700
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 61,700
ਲੋਹਿਤ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 61,700
ਤਾਂਘ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 61,700
ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 61,700
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 61,700
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 61,700
ਤਵਾਂਗ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 61,700
ਅੱਪਰ ਦਿਬਾੰਗ ਵੈਲੀ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 61,700
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 61,700
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 61,700
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2022 61,700