ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਾਂਗਲਾੰਗ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,460
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,460
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,460
ਲੋਹਿਤ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,460
ਤਾਂਘ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,460
ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,460
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,460
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,460
ਤਵਾਂਗ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,460
ਅੱਪਰ ਦਿਬਾੰਗ ਵੈਲੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,460
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,460
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,460
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,460

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਾਂਗਲਾੰਗ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 64,940
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 64,940
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 64,940
ਲੋਹਿਤ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 64,940
ਤਾਂਘ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 64,940
ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 64,940
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 64,940
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 64,940
ਤਵਾਂਗ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 64,940
ਅੱਪਰ ਦਿਬਾੰਗ ਵੈਲੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 64,940
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 64,940
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 64,940
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 64,940