ਪੁਡੂਚੇਰੀ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੁਡੂਚੇਰੀ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਕਰਾਈਕਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,680
ਮਹੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,680
ਪਾਂਡਿਚਰੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,680
ਯਨਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,680

ਪੁਡੂਚੇਰੀ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਕਰਾਈਕਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,770
ਮਹੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,770
ਪਾਂਡਿਚਰੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,770
ਯਨਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,770