ਪੁਡੂਚੇਰੀ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੁਡੂਚੇਰੀ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਕਰਾਈਕਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,340
ਮਹੇ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,340
ਪਾਂਡਿਚਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,340
ਯਨਮ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,340

ਪੁਡੂਚੇਰੀ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਕਰਾਈਕਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਮਹੇ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਪਾਂਡਿਚਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਯਨਮ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850