ਪੁਡੂਚੇਰੀ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੁਡੂਚੇਰੀ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਕਰਾਈਕਲ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 72,740
ਮਹੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 72,740
ਪਾਂਡਿਚਰੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 72,740
ਯਨਮ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 72,740

ਪੁਡੂਚੇਰੀ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਕਰਾਈਕਲ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 88,520
ਮਹੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 88,520
ਪਾਂਡਿਚਰੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 88,520
ਯਨਮ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 88,520