ਤੇਲੰਗਾਨਾ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਦੀਲਾਬਾਦ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਭਦਰਦ੍ਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਜਗੀਤੀਅਲ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਜੰਗਾਓਂ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਜੋਗੁਲੰਬਾ ਗਡਵਾਲ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਕਾਮਰੇਡੀ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਕਰੀਮ ਨਗਰ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਖਾਮਮ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਕਾਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਬਾ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਮਹਾਬੂਬਾਬਾਦ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਮਨਚੇਰੀਅਲ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਮੇਦਕ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਮੇਦਚਲ ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਮਹਿਬੂਬਨਗਰ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਨਾਗਰਕੁਰਨੂਲ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਨਲਗੌਂਡਾ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਨਿਰਮਲ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਪੇਡਪੱਲੀ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਰਾਜਨਾ ਸਰਸੀਲਾ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਰੰਗਰੇਦੀ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਸੰਗਰੇਡੀ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਸਿਦੀਪੇਟ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਸੂਰਿਆਪੇਟ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਵਿਕਰਾਬਾਦ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਵਨਪਾਰਥੀ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਵਾਰੰਗਲ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਵਾਰੰਗਲ ਦਿਹਾਤੀ 02 ਜੂਨ 2023 60,240
ਯਾਦਾਦਰੀ ਭੁਵਨਾਗਿਰੀ 02 ਜੂਨ 2023 60,240

ਤੇਲੰਗਾਨਾ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਦੀਲਾਬਾਦ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਭਦਰਦ੍ਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਜਗੀਤੀਅਲ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਜੰਗਾਓਂ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਜੋਗੁਲੰਬਾ ਗਡਵਾਲ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਕਾਮਰੇਡੀ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਕਰੀਮ ਨਗਰ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਖਾਮਮ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਕਾਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਬਾ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਮਹਾਬੂਬਾਬਾਦ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਮਨਚੇਰੀਅਲ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਮੇਦਕ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਮੇਦਚਲ ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਮਹਿਬੂਬਨਗਰ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਨਾਗਰਕੁਰਨੂਲ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਨਲਗੌਂਡਾ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਨਿਰਮਲ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਪੇਡਪੱਲੀ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਰਾਜਨਾ ਸਰਸੀਲਾ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਰੰਗਰੇਦੀ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਸੰਗਰੇਡੀ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਸਿਦੀਪੇਟ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਸੂਰਿਆਪੇਟ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਵਿਕਰਾਬਾਦ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਵਨਪਾਰਥੀ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਵਾਰੰਗਲ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਵਾਰੰਗਲ ਦਿਹਾਤੀ 02 ਜੂਨ 2023 72,880
ਯਾਦਾਦਰੀ ਭੁਵਨਾਗਿਰੀ 02 ਜੂਨ 2023 72,880