ਸਿੱਕਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਿੱਕਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,170
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,170
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,170
ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 49,170

ਸਿੱਕਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,540
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,540
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,540
ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 67,540