ਸਿੱਕਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਿੱਕਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 01 ਦਸੰਬਰ 2022 53,120
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 01 ਦਸੰਬਰ 2022 53,120
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 01 ਦਸੰਬਰ 2022 53,120
ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 01 ਦਸੰਬਰ 2022 53,120

ਸਿੱਕਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 01 ਦਸੰਬਰ 2022 63,610
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 01 ਦਸੰਬਰ 2022 63,610
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 01 ਦਸੰਬਰ 2022 63,610
ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 01 ਦਸੰਬਰ 2022 63,610