ਸਿੱਕਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਿੱਕਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,690
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,690
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,690
ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 62,690

ਸਿੱਕਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,940
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,940
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,940
ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 70,940