ਮਨੀਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਨੀਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540
ਚੰਦੇਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540
ਜਿਰੀਬਾਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540
ਕਾਕਿੰਗ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540
ਸੇਨਾਪਤੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540
ਥੌਬਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540
ਉਖਰੂਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,540

ਮਨੀਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260
ਚੰਦੇਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260
ਜਿਰੀਬਾਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260
ਕਾਕਿੰਗ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260
ਸੇਨਾਪਤੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260
ਥੌਬਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260
ਉਖਰੂਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,260