ਮਨੀਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਨੀਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710
ਚੰਦੇਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710
ਜਿਰੀਬਾਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710
ਕਾਕਿੰਗ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710
ਸੇਨਾਪਤੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710
ਥੌਬਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710
ਉਖਰੂਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,710

ਮਨੀਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810
ਚੰਦੇਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810
ਜਿਰੀਬਾਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810
ਕਾਕਿੰਗ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810
ਸੇਨਾਪਤੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810
ਥੌਬਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810
ਉਖਰੂਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,810