ਮਨੀਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਨੀਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 22 ਜੂਨ 2024 71,920
ਚੰਦੇਲ 22 ਜੂਨ 2024 71,920
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 22 ਜੂਨ 2024 71,920
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 22 ਜੂਨ 2024 71,920
ਜਿਰੀਬਾਮ 22 ਜੂਨ 2024 71,920
ਕਾਕਿੰਗ 22 ਜੂਨ 2024 71,920
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 22 ਜੂਨ 2024 71,920
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 22 ਜੂਨ 2024 71,920
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 22 ਜੂਨ 2024 71,920
ਸੇਨਾਪਤੀ 22 ਜੂਨ 2024 71,920
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 22 ਜੂਨ 2024 71,920
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 22 ਜੂਨ 2024 71,920
ਥੌਬਲ 22 ਜੂਨ 2024 71,920
ਉਖਰੂਲ 22 ਜੂਨ 2024 71,920
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 22 ਜੂਨ 2024 71,920

ਮਨੀਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 22 ਜੂਨ 2024 89,770
ਚੰਦੇਲ 22 ਜੂਨ 2024 89,770
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 22 ਜੂਨ 2024 89,770
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 22 ਜੂਨ 2024 89,770
ਜਿਰੀਬਾਮ 22 ਜੂਨ 2024 89,770
ਕਾਕਿੰਗ 22 ਜੂਨ 2024 89,770
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 22 ਜੂਨ 2024 89,770
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 22 ਜੂਨ 2024 89,770
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 22 ਜੂਨ 2024 89,770
ਸੇਨਾਪਤੀ 22 ਜੂਨ 2024 89,770
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 22 ਜੂਨ 2024 89,770
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 22 ਜੂਨ 2024 89,770
ਥੌਬਲ 22 ਜੂਨ 2024 89,770
ਉਖਰੂਲ 22 ਜੂਨ 2024 89,770
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 22 ਜੂਨ 2024 89,770