ਕੇਰਲ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੇਰਲ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲਾਪੂਝਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,660
ਅਰਨਾਕੁਲਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,660
ਇਡੁੱਕੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,660
ਕਨੂਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,660
ਕਸਾਰਾਗੋਡ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,660
ਕੋਲਾਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,660
ਕੋਟਯਾਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,660
ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,660
ਮਲਾਪਪੁਰਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,660
ਪਲੱਕੜ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,660
ਪਠਾਣਥਿਤਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,660
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,660
ਤ੍ਰਿਸੂਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,660
ਵਯਨਾਡ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 48,660

ਕੇਰਲ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲਾਪੂਝਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,730
ਅਰਨਾਕੁਲਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,730
ਇਡੁੱਕੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,730
ਕਨੂਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,730
ਕਸਾਰਾਗੋਡ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,730
ਕੋਲਾਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,730
ਕੋਟਯਾਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,730
ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,730
ਮਲਾਪਪੁਰਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,730
ਪਲੱਕੜ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,730
ਪਠਾਣਥਿਤਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,730
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,730
ਤ੍ਰਿਸੂਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,730
ਵਯਨਾਡ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 66,730