ਕੇਰਲ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੇਰਲ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲਾਪੂਝਾ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,480
ਅਰਨਾਕੁਲਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,480
ਇਡੁੱਕੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,480
ਕਨੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,480
ਕਸਾਰਾਗੋਡ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,480
ਕੋਲਾਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,480
ਕੋਟਯਾਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,480
ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,480
ਮਲਾਪਪੁਰਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,480
ਪਲੱਕੜ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,480
ਪਠਾਣਥਿਤਾ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,480
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,480
ਤ੍ਰਿਸੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,480
ਵਯਨਾਡ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 52,480

ਕੇਰਲ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲਾਪੂਝਾ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,190
ਅਰਨਾਕੁਲਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,190
ਇਡੁੱਕੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,190
ਕਨੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,190
ਕਸਾਰਾਗੋਡ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,190
ਕੋਲਾਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,190
ਕੋਟਯਾਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,190
ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,190
ਮਲਾਪਪੁਰਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,190
ਪਲੱਕੜ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,190
ਪਠਾਣਥਿਤਾ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,190
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,190
ਤ੍ਰਿਸੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,190
ਵਯਨਾਡ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 61,190