ਕੇਰਲ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੇਰਲ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲਾਪੂਝਾ 22 ਜੂਨ 2024 71,840
ਅਰਨਾਕੁਲਮ 22 ਜੂਨ 2024 71,840
ਇਡੁੱਕੀ 22 ਜੂਨ 2024 71,840
ਕਨੂਰ 22 ਜੂਨ 2024 71,840
ਕਸਾਰਾਗੋਡ 22 ਜੂਨ 2024 71,840
ਕੋਲਾਮ 22 ਜੂਨ 2024 71,840
ਕੋਟਯਾਮ 22 ਜੂਨ 2024 71,840
ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ 22 ਜੂਨ 2024 71,840
ਮਲਾਪਪੁਰਮ 22 ਜੂਨ 2024 71,840
ਪਲੱਕੜ 22 ਜੂਨ 2024 71,840
ਪਠਾਣਥਿਤਾ 22 ਜੂਨ 2024 71,840
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ 22 ਜੂਨ 2024 71,840
ਤ੍ਰਿਸੂਰ 22 ਜੂਨ 2024 71,840
ਵਯਨਾਡ 22 ਜੂਨ 2024 71,840

ਕੇਰਲ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲਾਪੂਝਾ 22 ਜੂਨ 2024 89,660
ਅਰਨਾਕੁਲਮ 22 ਜੂਨ 2024 89,660
ਇਡੁੱਕੀ 22 ਜੂਨ 2024 89,660
ਕਨੂਰ 22 ਜੂਨ 2024 89,660
ਕਸਾਰਾਗੋਡ 22 ਜੂਨ 2024 89,660
ਕੋਲਾਮ 22 ਜੂਨ 2024 89,660
ਕੋਟਯਾਮ 22 ਜੂਨ 2024 89,660
ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ 22 ਜੂਨ 2024 89,660
ਮਲਾਪਪੁਰਮ 22 ਜੂਨ 2024 89,660
ਪਲੱਕੜ 22 ਜੂਨ 2024 89,660
ਪਠਾਣਥਿਤਾ 22 ਜੂਨ 2024 89,660
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ 22 ਜੂਨ 2024 89,660
ਤ੍ਰਿਸੂਰ 22 ਜੂਨ 2024 89,660
ਵਯਨਾਡ 22 ਜੂਨ 2024 89,660