ਮਿਜ਼ੋਰਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਿਜ਼ੋਰਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਈਜ਼ੌਲ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 59,350
ਚੰਪਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 59,350
ਕੋਲਾਸੀਬ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 59,350
ਲੌਂਗਟਲਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 59,350
ਲੰਗਲੇਈ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 59,350
ਮਮਿਤ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 59,350
ਸਾਇਹਾ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 59,350
ਸੇਰਸ਼ਿਪ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 59,350

ਮਿਜ਼ੋਰਮ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਈਜ਼ੌਲ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 73,490
ਚੰਪਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 73,490
ਕੋਲਾਸੀਬ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 73,490
ਲੌਂਗਟਲਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 73,490
ਲੰਗਲੇਈ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 73,490
ਮਮਿਤ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 73,490
ਸਾਇਹਾ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 73,490
ਸੇਰਸ਼ਿਪ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 73,490