ਦੀਮਾ ਹਸੌ, ਅਸਾਮ : ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੀਮਾ ਹਸੌ : ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

24 ਮਾਰਚ 2023
60,170
+280.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
23 ਮਾਰਚ 2023 59,890 +840.00
22 ਮਾਰਚ 2023 59,050 +140.00
21 ਮਾਰਚ 2023 58,910 -840.00
20 ਮਾਰਚ 2023 59,750 +50.00
19 ਮਾਰਚ 2023 59,700 +10.00
18 ਮਾਰਚ 2023 59,690 +0.00
17 ਮਾਰਚ 2023 59,690 +1,420.00
16 ਮਾਰਚ 2023 58,270 -320.00
15 ਮਾਰਚ 2023 58,590 +880.00
14 ਮਾਰਚ 2023 57,710 -140.00
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59,890
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 55,080
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 57,379
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਾਰਚ) 56,010
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (23 ਮਾਰਚ) 59,890
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 57,950
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 55,570
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 56,537
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਫਰਵਰੀ) 57,950
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (28 ਫਰਵਰੀ) 55,970
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 57,320
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 55,160
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 56,538
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜਨਵਰੀ) 55,160
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜਨਵਰੀ) 57,230
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 55,190
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 53,530
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 54,500
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 53,930
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਦਸੰਬਰ) 55,150
ਦੀਮਾ ਹਸੌ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੀਮਾ ਹਸੌ : ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

24 ਮਾਰਚ 2023
71,440.00
+1,020.00
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ ਬਦਲੋ
23 ਮਾਰਚ 2023 70,420 +970.00
22 ਮਾਰਚ 2023 69,450 +850.00
21 ਮਾਰਚ 2023 68,600 -370.00
20 ਮਾਰਚ 2023 68,970 +160.00
19 ਮਾਰਚ 2023 68,810 +10.00
18 ਮਾਰਚ 2023 68,800 +10.00
17 ਮਾਰਚ 2023 68,790 +2,070.00
16 ਮਾਰਚ 2023 66,720 -750.00
15 ਮਾਰਚ 2023 67,470 +420.00
14 ਮਾਰਚ 2023 67,050 +330.00
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 70,420
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 61,980
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 65,808
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਮਾਰਚ) 64,590
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਮਾਰਚ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (23 ਮਾਰਚ) 70,420
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 70,550
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 63,800
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 66,505
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਫਰਵਰੀ) 70,110
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਫਰਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (28 ਫਰਵਰੀ) 64,700
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 70,010
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 68,130
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 69,010
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਜਨਵਰੀ) 69,450
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਜਨਵਰੀ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਜਨਵਰੀ) 69,070
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਵੱਧ ਕੀਮਤ 69,840
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 65,120
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : Priceਸਤ ਕੀਮਤ 68,008
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (01 ਦਸੰਬਰ) 65,300
ਦੀਮਾ ਹਸੌ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ - ਦਸੰਬਰ : ਬੰਦ ਕੀਮਤ (31 ਦਸੰਬਰ) 69,440
ਦੀਮਾ ਹਸੌ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ