ਅਦੀਲਾਬਾਦ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਦੀਲਾਬਾਦ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਦੀਲਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਚੰਦਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਦਿਗਲੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,100
ਹਿੰਗੋਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਜਗੀਤੀਅਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਕਾਮਰੇਡੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਕਰੀਮ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਕਾਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਬਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਮਨਚੇਰੀਅਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਨਾਂਦੇੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਨਿਰਮਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਪੇਡਪੱਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਰਾਜਨਾ ਸਰਸੀਲਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਵਰਧਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਵਾਸ਼ਿਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਯਵਤਮਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਅਦੀਲਾਬਾਦ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਦੀਲਾਬਾਦ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਦੀਲਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਚੰਦਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਦਿਗਲੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,300
ਹਿੰਗੋਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਜਗੀਤੀਅਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਕਾਮਰੇਡੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਕਰੀਮ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਕਾਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਬਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਮਨਚੇਰੀਅਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਨਾਂਦੇੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਨਿਰਮਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਪੇਡਪੱਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਰਾਜਨਾ ਸਰਸੀਲਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਵਰਧਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਵਾਸ਼ਿਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਯਵਤਮਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਅਦੀਲਾਬਾਦ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ