ਅਗਰਤਲਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਗਰਤਲਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰਤਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਆਈਜ਼ੌਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਬੇਲੋਨੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਧਲਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਧਰਮਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਗੋਮਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਹੈਲਕੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕਰੀਮਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਖੋਵੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਕੋਲਾਸੀਬ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਮਮਿਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਸੇਰਸ਼ਿਪ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਉਨਾਕੋਟੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਅਗਰਤਲਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਗਰਤਲਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰਤਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਆਈਜ਼ੌਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਬੇਲੋਨੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਧਲਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਧਰਮਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਗੋਮਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਹੈਲਕੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕਰੀਮਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਖੋਵੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਕੋਲਾਸੀਬ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਮਮਿਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਸੇਰਸ਼ਿਪ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਉਨਾਕੋਟੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਅਗਰਤਲਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ