ਅਜਮੇਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਜਮੇਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਜਮੇਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਭਿਲਵਾੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਬੁੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਜੈਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਨਾਗੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਪਾਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਸੀਕਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਟੋਂਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਅਜਮੇਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਜਮੇਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਜਮੇਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਭਿਲਵਾੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਬੁੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਜੈਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਨਾਗੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਪਾਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਸੀਕਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਟੋਂਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਅਜਮੇਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ