ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਬਰਪੇਟਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਚਿਰਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਦੱਖਣ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਧੁਬੂਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,130
ਪੂਰਬੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਗੋਲਪੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਕਾਲੀਮਪੋਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,130
ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,130
ਵੈਸਟ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਬਰਪੇਟਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਚਿਰਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਦੱਖਣ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਧੁਬੂਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,340
ਪੂਰਬੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਗੋਲਪੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਕਾਲੀਮਪੋਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,340
ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,340
ਵੈਸਟ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ