ਅਨੂਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਨੂਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੂਪੁਰ 23 ਮਈ 2024 72,080
ਬੇਮੇਟਾਰਾ 23 ਮਈ 2024 71,980
ਬਿਲਾਸਪੁਰ 23 ਮਈ 2024 71,980
ਡਿੰਡੋਰੀ 23 ਮਈ 2024 72,080
ਜੰਜਗੀਰ 23 ਮਈ 2024 71,980
ਕਟਨੀ 23 ਮਈ 2024 72,080
ਕਵਰਧਾ 23 ਮਈ 2024 71,980
ਕੋਰਬਾ 23 ਮਈ 2024 71,980
ਕੋਰਿਆ 23 ਮਈ 2024 71,980
ਮੰਡਲਾ 23 ਮਈ 2024 72,080
ਮੁੰਗੇਲੀ 23 ਮਈ 2024 71,980
ਸ਼ਾਹਦੋਲ 23 ਮਈ 2024 72,080
ਸਿੱਧੀ 23 ਮਈ 2024 72,080
ਸਿੰਗਰੌਲੀ 23 ਮਈ 2024 72,080
ਸੂਰਜਪੁਰ 23 ਮਈ 2024 71,980
ਸੁਰਗੁਜਾ 23 ਮਈ 2024 71,980
ਉਮਰਿਆ 23 ਮਈ 2024 72,080
ਅਨੂਪੁਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਨੂਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੂਪੁਰ 23 ਮਈ 2024 90,890
ਬੇਮੇਟਾਰਾ 23 ਮਈ 2024 90,760
ਬਿਲਾਸਪੁਰ 23 ਮਈ 2024 90,760
ਡਿੰਡੋਰੀ 23 ਮਈ 2024 90,890
ਜੰਜਗੀਰ 23 ਮਈ 2024 90,760
ਕਟਨੀ 23 ਮਈ 2024 90,890
ਕਵਰਧਾ 23 ਮਈ 2024 90,760
ਕੋਰਬਾ 23 ਮਈ 2024 90,760
ਕੋਰਿਆ 23 ਮਈ 2024 90,760
ਮੰਡਲਾ 23 ਮਈ 2024 90,890
ਮੁੰਗੇਲੀ 23 ਮਈ 2024 90,760
ਸ਼ਾਹਦੋਲ 23 ਮਈ 2024 90,890
ਸਿੱਧੀ 23 ਮਈ 2024 90,890
ਸਿੰਗਰੌਲੀ 23 ਮਈ 2024 90,890
ਸੂਰਜਪੁਰ 23 ਮਈ 2024 90,760
ਸੁਰਗੁਜਾ 23 ਮਈ 2024 90,760
ਉਮਰਿਆ 23 ਮਈ 2024 90,890
ਅਨੂਪੁਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ