ਅਨੂਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਨੂਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੂਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਬੇਮੇਟਾਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਬਿਲਾਸਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਡਿੰਡੋਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਜੰਜਗੀਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਕਟਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਕਵਰਧਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਕੋਰਬਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਕੋਰਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਮੰਡਲਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਮੁੰਗੇਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਸ਼ਾਹਦੋਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸਿੱਧੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸਿੰਗਰੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸੂਰਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਸੁਰਗੁਜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਉਮਰਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਅਨੂਪੁਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਨੂਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੂਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਬੇਮੇਟਾਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਬਿਲਾਸਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਡਿੰਡੋਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਜੰਜਗੀਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਕਟਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਕਵਰਧਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਕੋਰਬਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਕੋਰਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਮੰਡਲਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਮੁੰਗੇਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਸ਼ਾਹਦੋਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸਿੱਧੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸਿੰਗਰੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸੂਰਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਸੁਰਗੁਜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਉਮਰਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਅਨੂਪੁਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ