ਅਰਾਵੱਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਰਾਵੱਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਾਵੱਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਭਿਲਵਾੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਚਿਤੌੜਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਡੂੰਗਰਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਜੋਧਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਨੀਮਚ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਪਾਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਰਾਜਸਮੰਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਸਿਰੋਹੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਉਦੈਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਅਰਾਵੱਲੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਰਾਵੱਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਾਵੱਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਭਿਲਵਾੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਚਿਤੌੜਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਡੂੰਗਰਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਜੋਧਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਨੀਮਚ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਪਾਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਰਾਜਸਮੰਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਸਿਰੋਹੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਉਦੈਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਅਰਾਵੱਲੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ