ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਬਾਰਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਭੋਪਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਦਤੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਗੁਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਝਲਾਵਾੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਝਾਂਸੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਲਲਿਤਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਰਾਏਸਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਰਾਜਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸਾਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸ਼ੀਓਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਟੀਕਾਮਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਵਿਦਿਸ਼ਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਬਾਰਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਭੋਪਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਦਤੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਗੁਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਝਲਾਵਾੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਝਾਂਸੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਲਲਿਤਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਰਾਏਸਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਰਾਜਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸਾਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸ਼ੀਓਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਟੀਕਾਮਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਵਿਦਿਸ਼ਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ