ਬਕਸਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਕਸਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਕਸਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਬਰਪੇਟਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਬਿਸਵਾਨਥ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਚਿਰਾਂਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਦਾਰੰਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,280
ਗੋਲਪੜਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਹੋਜੈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,280
ਕਾਮਰੂਪ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਨਾਗਾਓਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਨਲਬਾਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਰੀ ਭੋਇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,280
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,280
ਤਵਾਂਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,210
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,210
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,280
ਬਕਸਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਕਸਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਕਸਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਬਰਪੇਟਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਬਿਸਵਾਨਥ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਚਿਰਾਂਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਦਾਰੰਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,030
ਗੋਲਪੜਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਹੋਜੈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,030
ਕਾਮਰੂਪ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਨਾਗਾਓਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਨਲਬਾਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਰੀ ਭੋਇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,030
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,030
ਤਵਾਂਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,940
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,940
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,030
ਬਕਸਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ