ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਭਦਰਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕਟਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਕੇਂਦਰਪੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੋਂਝਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮਯੂਰਭੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਪਾਸਚਿਮ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਪੁਰਬਾ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਭਦਰਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕਟਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਕੇਂਦਰਪੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੋਂਝਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮਯੂਰਭੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਪਾਸਚਿਮ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਪੁਰਬਾ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ