ਬਾਲਿਆ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਾਲਿਆ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਵਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਆਜ਼ਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਾਲਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬੇਟੀਆਹ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਭੋਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬਕਸਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਚੰਦੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਛਪਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਦਿਓਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗੋਪਾਲਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਗੋਰਖਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜੌਨਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕੈਮੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮੌਨਾਥਭੰਜਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮੋਤੀਹਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਨਾਲੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਪਟਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਰੋਹਤਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸਿਓਹਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸੀਵਾਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਵਾਰਾਣਸੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਾਲਿਆ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਾਲਿਆ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਵਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਆਜ਼ਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਾਲਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬੇਟੀਆਹ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਭੋਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬਕਸਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਚੰਦੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਛਪਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਦਿਓਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗੋਪਾਲਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਗੋਰਖਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜੌਨਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕੈਮੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮੌਨਾਥਭੰਜਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮੋਤੀਹਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਨਾਲੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਪਟਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਰੋਹਤਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸਿਓਹਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸੀਵਾਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਵਾਰਾਣਸੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਾਲਿਆ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ