ਬਾਂਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਾਂਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਰੀਆ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਬਾਂਕਾ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਭਾਗਲਪੁਰ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਬੀਰਭੂਮ 23 ਮਈ 2024 72,010
ਬੋਕਾਰੋ 23 ਮਈ 2024 72,130
ਦੇਵਗੜ 23 ਮਈ 2024 72,130
ਧਨਬਾਦ 23 ਮਈ 2024 72,130
ਦੁਮਕਾ 23 ਮਈ 2024 72,130
ਗਿਰੀਦੀਹ 23 ਮਈ 2024 72,130
ਗੋਡਾ 23 ਮਈ 2024 72,130
ਜਮਤਾਰਾ 23 ਮਈ 2024 72,130
ਜਮੂਈ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਕਟਿਹਾਰ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਖਗਰੀਆ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਕੋਡੇਰਮਾ 23 ਮਈ 2024 72,130
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਮਧੇਪੁਰਾ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਮਾਲਦਾ 23 ਮਈ 2024 72,010
ਮੁੰਜਰ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ 23 ਮਈ 2024 72,010
ਨਾਲੰਦਾ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਨਵਾਦਾ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਪਾਕੁਰ 23 ਮਈ 2024 72,130
ਪੂਰਨੀਆ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਸਹਾਰਸਾ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 23 ਮਈ 2024 72,130
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਸੁਪੌਲ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਬਾਂਕਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਾਂਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਰੀਆ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਬਾਂਕਾ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਭਾਗਲਪੁਰ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਬੀਰਭੂਮ 23 ਮਈ 2024 90,990
ਬੋਕਾਰੋ 23 ਮਈ 2024 91,140
ਦੇਵਗੜ 23 ਮਈ 2024 91,140
ਧਨਬਾਦ 23 ਮਈ 2024 91,140
ਦੁਮਕਾ 23 ਮਈ 2024 91,140
ਗਿਰੀਦੀਹ 23 ਮਈ 2024 91,140
ਗੋਡਾ 23 ਮਈ 2024 91,140
ਜਮਤਾਰਾ 23 ਮਈ 2024 91,140
ਜਮੂਈ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਕਟਿਹਾਰ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਖਗਰੀਆ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਕੋਡੇਰਮਾ 23 ਮਈ 2024 91,140
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਮਧੇਪੁਰਾ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਮਾਲਦਾ 23 ਮਈ 2024 90,990
ਮੁੰਜਰ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ 23 ਮਈ 2024 90,990
ਨਾਲੰਦਾ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਨਵਾਦਾ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਪਾਕੁਰ 23 ਮਈ 2024 91,140
ਪੂਰਨੀਆ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਸਹਾਰਸਾ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 23 ਮਈ 2024 91,140
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਸੁਪੌਲ 23 ਮਈ 2024 91,060
ਬਾਂਕਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ