ਬਾਂਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਾਂਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਰੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਬਾਂਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਭਾਗਲਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਬੀਰਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਬੋਕਾਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਦੇਵਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਧਨਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਦੁਮਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗਿਰੀਦੀਹ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗੋਡਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਮਤਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਮੂਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਕਟਿਹਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਖਗਰੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਕੋਡੇਰਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਮਧੇਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਮਾਲਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਮੁੰਜਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਨਾਲੰਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਨਵਾਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਪਾਕੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪੂਰਨੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਸਹਾਰਸਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਸੁਪੌਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਬਾਂਕਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਾਂਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਰੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਬਾਂਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਭਾਗਲਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਬੀਰਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਬੋਕਾਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਦੇਵਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਧਨਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਦੁਮਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗਿਰੀਦੀਹ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗੋਡਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਮਤਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਮੂਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਕਟਿਹਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਖਗਰੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਕੋਡੇਰਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਮਧੇਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਮਾਲਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਮੁੰਜਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਨਾਲੰਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਨਵਾਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਪਾਕੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪੂਰਨੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਸਹਾਰਸਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਸੁਪੌਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਬਾਂਕਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ