ਬਨਕੁਰਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਨਕੁਰਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਨਕੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਬਰਧਮਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਬੀਰਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਬੋਕਾਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਦੇਵਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਧਨਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਦੁਮਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗਿਰੀਦੀਹ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਹੁਗਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਹਾਵੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਜਮਤਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਕੋਲਕਾਤਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਮਯੂਰਭੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਨਾਦੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਉੱਤਰ 24 ਪਰਗਾਨੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਪਾਸਚਿਮ ਬਰਧਮਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਪਾਸਚਿਮ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਪੁਰਬਾ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਪੁਰੂਲਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਬਨਕੁਰਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਨਕੁਰਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਨਕੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਬਰਧਮਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਬੀਰਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਬੋਕਾਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਦੇਵਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਧਨਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਦੁਮਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗਿਰੀਦੀਹ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਹੁਗਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਹਾਵੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਜਮਤਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਕੋਲਕਾਤਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਮਯੂਰਭੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਨਾਦੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਉੱਤਰ 24 ਪਰਗਾਨੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਪਾਸਚਿਮ ਬਰਧਮਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਪਾਸਚਿਮ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਪੁਰਬਾ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਪੁਰੂਲਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਬਨਕੁਰਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ