ਬਰੇਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਰੇਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਅਲਮੋੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਅਮਰੋਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਰੇਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬੁਡੌਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਚੰਪਾਵਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਏਟਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਫਰੂਕਖਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਹਰਦੋਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਹਥ੍ਰਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੰਨਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਲਖੀਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮੈਨਪੁਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਨੈਨੀਤਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਪੀਲੀਭੀਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਪਿਥੌਰਾਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਰਾਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੰਬਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੀਤਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
Hamਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,860
ਬਰੇਲੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਰੇਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਅਲਮੋੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਅਮਰੋਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਰੇਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬੁਡੌਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਚੰਪਾਵਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਏਟਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਫਰੂਕਖਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਹਰਦੋਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਹਥ੍ਰਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੰਨਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਲਖੀਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮੈਨਪੁਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਨੈਨੀਤਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਪੀਲੀਭੀਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਪਿਥੌਰਾਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਰਾਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੰਬਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੀਤਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
Hamਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,000
ਬਰੇਲੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ