ਭੋਪਾਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਭੋਪਾਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਬੈਤੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਭੋਪਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਦੇਵਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਗੁਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਹਰਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਰਾਏਸਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਰਾਜਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸਾਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸਿਹੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਵਿਦਿਸ਼ਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਭੋਪਾਲ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਭੋਪਾਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਬੈਤੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਭੋਪਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਦੇਵਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਗੁਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਹਰਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਰਾਏਸਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਰਾਜਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸਾਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸਿਹੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਵਿਦਿਸ਼ਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਭੋਪਾਲ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ