ਬੀਜਾਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬੀਜਾਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਭਦਰਦ੍ਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਬੀਜਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਜਗਦਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਕਾਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਬਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਮਹਾਬੂਬਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮਨਚੇਰੀਅਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਪੇਡਪੱਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਸੁਕਮਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਵਾਰੰਗਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਵਾਰੰਗਲ ਦਿਹਾਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਬੀਜਾਪੁਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬੀਜਾਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਭਦਰਦ੍ਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਬੀਜਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਜਗਦਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਕਾਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਬਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਮਹਾਬੂਬਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮਨਚੇਰੀਅਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਪੇਡਪੱਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਸੁਕਮਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਵਾਰੰਗਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਵਾਰੰਗਲ ਦਿਹਾਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਬੀਜਾਪੁਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ