ਛਤਰਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਛਤਰਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਛਤਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਦਮੋਹ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਦਤੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਹਮੀਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਲੌਣ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਝਾਂਸੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕਟਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਲਲਿਤਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮਹੋਬਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਪੰਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸਾਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸਤਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਟੀਕਾਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਛਤਰਪੁਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਛਤਰਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਛਤਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਦਮੋਹ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਦਤੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਹਮੀਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਲੌਣ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਝਾਂਸੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕਟਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਲਲਿਤਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮਹੋਬਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਪੰਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸਾਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸਤਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਟੀਕਾਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਛਤਰਪੁਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ