ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੰਤਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਬੰਗਲੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਬੰਗਲੌਰ ਦਿਹਾਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਚਿਤੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਧਰਮਪੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਕੋਲਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਮੰਡਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਰਮਨਗਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਤੁਮਕੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੰਤਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਬੰਗਲੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਬੰਗਲੌਰ ਦਿਹਾਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਚਿਤੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਧਰਮਪੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਕੋਲਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਮੰਡਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਰਮਨਗਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਤੁਮਕੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ