ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੰਤਪੁਰ 22 ਜੂਨ 2024 71,730
ਬੰਗਲੌਰ 22 ਜੂਨ 2024 71,670
ਬੰਗਲੌਰ ਦਿਹਾਤੀ 22 ਜੂਨ 2024 71,670
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 22 ਜੂਨ 2024 71,670
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ 22 ਜੂਨ 2024 71,670
ਚਿਤੂਰ 22 ਜੂਨ 2024 71,730
ਧਰਮਪੁਰੀ 22 ਜੂਨ 2024 71,830
ਕੋਲਾਰ 22 ਜੂਨ 2024 71,670
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ 22 ਜੂਨ 2024 71,830
ਮੰਡਿਆ 22 ਜੂਨ 2024 71,670
ਰਮਨਗਾਰਾ 22 ਜੂਨ 2024 71,670
ਤੁਮਕੁਰ 22 ਜੂਨ 2024 71,670
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੰਤਪੁਰ 22 ਜੂਨ 2024 89,530
ਬੰਗਲੌਰ 22 ਜੂਨ 2024 89,460
ਬੰਗਲੌਰ ਦਿਹਾਤੀ 22 ਜੂਨ 2024 89,460
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 22 ਜੂਨ 2024 89,460
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ 22 ਜੂਨ 2024 89,460
ਚਿਤੂਰ 22 ਜੂਨ 2024 89,530
ਧਰਮਪੁਰੀ 22 ਜੂਨ 2024 89,650
ਕੋਲਾਰ 22 ਜੂਨ 2024 89,460
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ 22 ਜੂਨ 2024 89,650
ਮੰਡਿਆ 22 ਜੂਨ 2024 89,460
ਰਮਨਗਾਰਾ 22 ਜੂਨ 2024 89,460
ਤੁਮਕੁਰ 22 ਜੂਨ 2024 89,460
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ