ਚਿਕਮਗਲੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਿਕਮਗਲੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਿਕਮਗਲੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਦਕਸ਼ੀਨ ਕੰਨੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਦਵਾਂਗੇਰੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਹਸਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਕਸਾਰਾਗੋਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਕੋਡਾਗੁ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਮੰਡਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਮੈਸੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਸ਼ਿਮੋਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਤੁਮਕੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਉਦੂਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਚਿਕਮਗਲੂਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਿਕਮਗਲੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਿਕਮਗਲੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਦਕਸ਼ੀਨ ਕੰਨੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਦਵਾਂਗੇਰੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਹਸਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਕਸਾਰਾਗੋਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਕੋਡਾਗੁ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਮੰਡਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਮੈਸੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਸ਼ਿਮੋਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਤੁਮਕੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਉਦੂਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਚਿਕਮਗਲੂਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ