ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੰਤਪੁਰ 26 ਮਈ 2024 71,610
ਬੇਲੈਰੀ 26 ਮਈ 2024 71,550
ਚਿਕਮਗਲੂਰ 26 ਮਈ 2024 71,550
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ 26 ਮਈ 2024 71,550
ਦਵਾਂਗੇਰੇ 26 ਮਈ 2024 71,550
ਗਾਡਾਗ 26 ਮਈ 2024 71,550
ਹਸਨ 26 ਮਈ 2024 71,550
ਹਵੇਰੀ 26 ਮਈ 2024 71,550
ਕੋਪਲ 26 ਮਈ 2024 71,550
ਸ਼ਿਮੋਗਾ 26 ਮਈ 2024 71,550
ਤੁਮਕੁਰ 26 ਮਈ 2024 71,550
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੰਤਪੁਰ 26 ਮਈ 2024 90,740
ਬੇਲੈਰੀ 26 ਮਈ 2024 90,670
ਚਿਕਮਗਲੂਰ 26 ਮਈ 2024 90,670
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ 26 ਮਈ 2024 90,670
ਦਵਾਂਗੇਰੇ 26 ਮਈ 2024 90,670
ਗਾਡਾਗ 26 ਮਈ 2024 90,670
ਹਸਨ 26 ਮਈ 2024 90,670
ਹਵੇਰੀ 26 ਮਈ 2024 90,670
ਕੋਪਲ 26 ਮਈ 2024 90,670
ਸ਼ਿਮੋਗਾ 26 ਮਈ 2024 90,670
ਤੁਮਕੁਰ 26 ਮਈ 2024 90,670
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ