ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੰਤਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,270
ਬੇਲੈਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,230
ਚਿਕਮਗਲੂਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,230
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,230
ਦਵਾਂਗੇਰੇ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,230
ਗਾਡਾਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,230
ਹਸਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,230
ਹਵੇਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,230
ਕੋਪਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,230
ਸ਼ਿਮੋਗਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,230
ਤੁਮਕੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,230
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੰਤਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,910
ਬੇਲੈਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਚਿਕਮਗਲੂਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਦਵਾਂਗੇਰੇ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਗਾਡਾਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਹਸਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਹਵੇਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਕੋਪਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਸ਼ਿਮੋਗਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਤੁਮਕੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ