ਚਿਤੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਿਤੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚੇਨਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਚਿਤੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਕੜਪਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਕੰਚੀਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਕੋਲਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤਿਰੂਵਨਮਲਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਵੇਲੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਵਿਲੁਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਚਿਤੂਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚਿਤੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚੇਨਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਚਿਤੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਕੜਪਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਕੰਚੀਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਕੋਲਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤਿਰੂਵਨਮਲਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਵੇਲੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਵਿਲੁਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਚਿਤੂਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ