ਕੋਇੰਬਟੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੋਇੰਬਟੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 27 ਮਈ 2024 71,950
ਕੋਇੰਬਟੂਰ 27 ਮਈ 2024 72,110
ਡਿੰਡੀਗੂਲ 27 ਮਈ 2024 72,110
ਅਰਨਾਕੁਲਮ 27 ਮਈ 2024 72,120
ਈਰੋਡ 27 ਮਈ 2024 72,110
ਇਡੁੱਕੀ 27 ਮਈ 2024 72,120
ਕਰੂਰ 27 ਮਈ 2024 72,110
ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ 27 ਮਈ 2024 72,120
ਮਲਾਪਪੁਰਮ 27 ਮਈ 2024 72,120
ਮੈਸੂਰ 27 ਮਈ 2024 71,950
ਨਮੱਕਲ 27 ਮਈ 2024 72,110
ਨੀਲਗੀਰਿਸ 27 ਮਈ 2024 72,110
ਪਲੱਕੜ 27 ਮਈ 2024 72,120
ਸਲੇਮ 27 ਮਈ 2024 72,110
ਟੇਨੀ 27 ਮਈ 2024 72,110
ਤ੍ਰਿਸੂਰ 27 ਮਈ 2024 72,120
ਤਿਰੂਪੁਰ 27 ਮਈ 2024 72,110
ਵਯਨਾਡ 27 ਮਈ 2024 72,120
ਕੋਇੰਬਟੂਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੋਇੰਬਟੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 27 ਮਈ 2024 92,140
ਕੋਇੰਬਟੂਰ 27 ਮਈ 2024 92,340
ਡਿੰਡੀਗੂਲ 27 ਮਈ 2024 92,340
ਅਰਨਾਕੁਲਮ 27 ਮਈ 2024 92,350
ਈਰੋਡ 27 ਮਈ 2024 92,340
ਇਡੁੱਕੀ 27 ਮਈ 2024 92,350
ਕਰੂਰ 27 ਮਈ 2024 92,340
ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ 27 ਮਈ 2024 92,350
ਮਲਾਪਪੁਰਮ 27 ਮਈ 2024 92,350
ਮੈਸੂਰ 27 ਮਈ 2024 92,140
ਨਮੱਕਲ 27 ਮਈ 2024 92,340
ਨੀਲਗੀਰਿਸ 27 ਮਈ 2024 92,340
ਪਲੱਕੜ 27 ਮਈ 2024 92,350
ਸਲੇਮ 27 ਮਈ 2024 92,340
ਟੇਨੀ 27 ਮਈ 2024 92,340
ਤ੍ਰਿਸੂਰ 27 ਮਈ 2024 92,350
ਤਿਰੂਪੁਰ 27 ਮਈ 2024 92,340
ਵਯਨਾਡ 27 ਮਈ 2024 92,350
ਕੋਇੰਬਟੂਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ