ਕੁਡਲੋਰੇ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੁਡਲੋਰੇ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਿਆਲੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਚੇਨਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਕੁਡਲੋਰੇ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਕੰਚੀਪੁਰਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਕਰਾਈਕਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,030
ਨਾਗਾਪਤਿਨਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਪੈਰਾਮਾਲੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਪਾਂਡਿਚਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,030
ਤੰਜਾਵਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਤਿਰੂਵਰੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਤਿਰੂਵਨਮਲਾਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਵੇਲੌਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਵਿਲੁਪੁਰਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਕੁਡਲੋਰੇ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੁਡਲੋਰੇ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਿਆਲੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਚੇਨਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਕੁਡਲੋਰੇ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਕੰਚੀਪੁਰਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਕਰਾਈਕਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,220
ਨਾਗਾਪਤਿਨਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਪੈਰਾਮਾਲੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਪਾਂਡਿਚਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,220
ਤੰਜਾਵਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਤਿਰੂਵਰੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਤਿਰੂਵਨਮਲਾਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਵੇਲੌਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਵਿਲੁਪੁਰਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਕੁਡਲੋਰੇ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ