ਕਟਕ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਟਕ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਗੂਲ 18 ਜੂਨ 2024 71,270
ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,270
ਭਦਰਕ 18 ਜੂਨ 2024 71,270
ਕਟਕ 18 ਜੂਨ 2024 71,270
ਧਨਕਨਾਲ 18 ਜੂਨ 2024 71,270
ਗੰਜਮ 18 ਜੂਨ 2024 71,270
ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,270
ਜਾਜਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,270
ਕੇਂਦਰਪੜਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,270
ਕੋਂਝਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,270
ਖੁਰਧਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,270
ਨਿਆਗੜ 18 ਜੂਨ 2024 71,270
ਪੁਰੀ 18 ਜੂਨ 2024 71,270
ਕਟਕ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਟਕ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਗੂਲ 18 ਜੂਨ 2024 88,620
ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,620
ਭਦਰਕ 18 ਜੂਨ 2024 88,620
ਕਟਕ 18 ਜੂਨ 2024 88,620
ਧਨਕਨਾਲ 18 ਜੂਨ 2024 88,620
ਗੰਜਮ 18 ਜੂਨ 2024 88,620
ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,620
ਜਾਜਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,620
ਕੇਂਦਰਪੜਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,620
ਕੋਂਝਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,620
ਖੁਰਧਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,620
ਨਿਆਗੜ 18 ਜੂਨ 2024 88,620
ਪੁਰੀ 18 ਜੂਨ 2024 88,620
ਕਟਕ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ