ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੀਜਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਜਗਦਲਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਕਾਂਕੇਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਕੋਰਪੁੱਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਨਬਰੰਗਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸੁਕਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੀਜਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਜਗਦਲਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਕਾਂਕੇਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਕੋਰਪੁੱਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਨਬਰੰਗਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸੁਕਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ