ਦਾਰੰਗ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦਾਰੰਗ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਕਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਬਰਪੇਟਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਬਿਸਵਾਨਥ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਚਿਰਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਦਾਰੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਗੋਲਪੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਹੋਜੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਕਾਮਰੂਪ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਨਾਗਾਓਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਨਲਬਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਰੀ ਭੋਇ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਤਵਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਦਾਰੰਗ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦਾਰੰਗ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਕਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਬਰਪੇਟਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਬਿਸਵਾਨਥ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਚਿਰਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਦਾਰੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਗੋਲਪੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਹੋਜੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਕਾਮਰੂਪ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਨਾਗਾਓਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਨਲਬਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਰੀ ਭੋਇ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਤਵਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਦਾਰੰਗ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ